Jak zaksięgować zakup klimatyzacji? Czy można klimatyzację wrzucić w koszty?

Zgodnie z ustawą o CIT kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich albo zabezpieczenia źródła przychodów. Klimatyzator, który został zakupiony da potrzeby obiektów firmy, nie jest wydatkiem prywatnym, służy wyłącznie działalności gospodarczej może zostać ujęty w kosztach firmy. Pamiętajmy, aby faktura zakupu i montażu klimatyzacji została wystawiona na dane firmy.

Klimatyzacja może stać się kosztem podatkowym firmy na trzy sposoby:

– zaliczenie w koszty w miesiącu zakupu, jeśli wartość nabycia klimatyzacji nie przekracza 10.000;

– zaliczenie w koszty w miesiącu zakupu lub w następnym po zakupie w formie amortyzacji jednorazowej, jeśli zakup klimatyzatora nie przekroczył 10.000, ale firma zdecydowała się na ewidencjonowanie klimatyzacji jako środka trwałego;

– zaliczenie w koszty poprzez miesięczny odpis amortyzacyjny, rozłożenie w czasie kosztów nabycia, jeśli cena nabycia klimatyzatora wraz z montażem przekroczyła kwotę 10.000.

Kwota 10.000 w przypadku podatników czynnych VAT jest kwotą netto, w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT – kwotą brutto.

Klimatyzacja jako środek trwały. Jaka jest definicja?

Gdy klimatyzator:

• stanowi własność lub współwłasność podatnika,

• został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

• jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

• jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,

• jego przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok 

• oraz wartość początkowa wraz z montażem przewyższa kwotę 10.000 zł

stanowi zawsze środek trwały firmy i należy go poddać amortyzacji. 

Jak sklasyfikować w ewidencji środek trwały – klimatyzacja?

Odpowiednim KŚT będzie wówczas rodzaj 653 przeznaczony dla urządzeń klimatyzacyjnych. Stosując liniową metodę amortyzacji, stawka zgodnie z wykazem będzie wynosiła 10%, czyli 10 lat rozłożenia w czasie.

Klimatyzator i różne formy zaklasyfikowania w ewidencji środków trwałych?

Jeżeli klimatyzator zostaje trwale wbudowany do nieruchomości lub nie stanowi on odrębnego składnika majątku, wówczas zakup klimatyzatora należy potraktować jako ulepszenie nieruchomości. Dotyczy to sytuacji, gdy odłączenie klimatyzatora powoduje zmiany, narusza konstrukcyjnie dany obiekt. Stawka amortyzacyjna jest wtedy taka sama jak przyjęta dla amortyzacji nieruchomości. 

W przypadku więc ulepszenia własnego środka trwałego – o poniesione wydatki na klimatyzację, należy zwiększyć wartość początkową lokalu/budynku i od niej dokonywać odpisów ze stawką amortyzacji właściwą dla danej nieruchomości.

Jeśli zakupimy klimatyzator mobilny lub nie związany na trwałe z obiektem budowlanym to traktujemy go jako samodzielny, odrębny obiekt inwentarzowy.

Jeśli zakupimy klimatyzację do wynajmowanego budynku czy lokalu traktujemy ten zakup jako inwestycję w obcym środku trwałym.

Ważna uwaga! Przepisy Polskiego Ładu zlikwidowały opcję dokonywania amortyzacji od nieruchomości mieszkalnych stąd nie ma możliwości, aby rozliczyć klimatyzację trwale połączoną z mieszkaniem, w którym wykonujemy działalność gospodarczą i na którą poniesiono nakłady przekraczające 10 000 zł. Nie znajdzie tutaj zastosowania ulepszenie środka trwałego, ponieważ nie mamy bazy (nieruchomość nie podlega amortyzacji), której wartość początkową należy powiększyć o dokonane wydatki.

Przeczytaj także inne artykuły: