Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE z 2016 r., poz. 119) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Serwisu Urządzeń Klimatyzacyjnych i Medycznych Klimatech Sp. z o. o. z siedzibą w 44-100 Gliwice przy ul. Dolnej Wsi 88., kontakt: biuro@klimatech.biz.pl

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO w celu realizacji usług, sprzedaży bądź umów w związku z działalnością firmy;

4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aktualny wykaz podmiotów przetwarzających Administrator udostępnia na żądanie w swojej siedzibie;

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla spełnienia wymogów prawa, w szczególności wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego Administratora oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu umożliwienia realizacji czynności wskazanych w pkt. 3. W przypadku niepodania danych ich wykonanie nie będzie możliwe.