Coraz częściej podmioty gospodarcze inwestują w serwerownie, czyli w wydzielone pomieszczenia z urządzeniami telekomunikacyjnymi i informatycznymi, które stanowią w całości kompleksowe centra informatyczne. 

Jest to pomieszczenie stwarzające odpowiednie środowisko pracy dla działających tam maszyn fizycznych. Urządzenia przechowywane są w specjalnych szafach stelażowych, informatycznych. W skład nich wchodzą serwery, macierze, anteny, okablowanie itp.

Serwerownie w myśl przepisów rachunkowych i podatkowych, jeśli są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia, przeznaczone na potrzeby jednostki, z zakładanym okresem użytkowania powyżej 1 roku, spełniają definicję środka trwałego. Tym samym przeznaczone są do amortyzacji, czyli rozłożenia w czasie kosztu ich nabycia, będącego wyrazem ich stopniowego zużywania się.

Serwerownie i nakłady na nie poniesione należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych klasyfikując je do rodzaju 487 „Zespoły komputerowe”, który obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych oraz urządzenia do przekazywania danych na odległość. W KŚT wskazano, że do tego rodzaju zalicza się m.in. jednostki centralne, urządzenia transmisji danych, jednostki zasilające. 

Za odrębne obiekty objęte grupą 4 uważa się poszczególne urządzenia oraz zespoły urządzeń wraz ze stałym wyposażeniem. A zatem urządzenia powiązane konstrukcyjno-technologicznie w zespoły należy traktować, jako jeden obiekt inwentarzowy.

W tym przypadku, również tak powinniśmy potraktować kompleksowe serwerownie.

Jaka stawka podatkowa amortyzacji dla serwerowni?

W rachunkowym obszarze określamy ekonomiczny okres użytkowania dla celów amortyzacji bilansowej. Dla potrzeb podatkowej amortyzacji przyjmujemy stawkę zgodną z klasyfikacją rodzajową KŚT, czyli 487 oraz stawkami wykazanymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowych. Stawka amortyzacji wynosi 30% rocznie.

Przyśpieszona amortyzacja podatkowa dla serwerowni – jakie możliwości dają przepisy?

Przedsiębiorcy mogą zastosować przyspieszenie amortyzacji w odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KŚT, które poddane są szybkiemu postępowi technicznemu. Współczynnik podwyższający nie może być wyższy, niż 2,0. Takie podwyższenie dopuszczalne jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Przez środki trwałe poddane postępowi technicznemu rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Zobacz także inne wpisy: