Ochrona pożarowa, zwana potocznie „ppoż.” w serwerowniach tak samo, jak w innych pomieszczeniach pracy, również wymaga odpowiedniego wdrożenia w zakładzie pracy. Dzięki przestrzeganiu przepisów ppoż. w serwerowniach znacznie unika się ryzyka strat związanych między innymi z awariami sprzętu. Podstawą do tworzenia zasad ppoż. w serwerowniach jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku.

Przepisy ppoż. w serwerowniach, które należy wdrożyć w przedsiębiorstwie 

Zgodnie z powyższą ustawą, właściciel obiektu, w którym znajduje się serwerownia ma obowiązek dostosować budynek do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ppoż. w serwerowniach obejmuje między innymi umieszczenie w pomieszczeniu technicznym sprzętu pożarniczego oraz przystosowanie go do prowadzenia akcji ratowniczej. Ponadto przepisy ppoż. muszą obejmować zagadnienia związane z ewakuacją i zapoznawania pracowników z postępowaniem w czasie zagrożenia. 

Gaśnica – niezbędny element ochrony ppoż. w serwerowni 

Według przepisów ppoż., w serwerowniach niezbędnym elementem wyposażenia jest gaśnica. Z założenia w pomieszczeniach pracy powinna ona pojawiać się w odległości maksymalnie 15 metrów od skrajnego położenia w serwerowni. Do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem nie nadają się gaśnice pianowe i płynowe, z wyjątkiem gaśnic z oznaczeniem „do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym 1000 V”. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dotyczącym ochrony ppoż. w serwerowniach jest zastosowanie gaśnic proszkowych i śniegowych, a także halonowych, które wykorzystują pochodne węglowodorów do tłumienia źródła ognia.

Jakie dodatkowe zabezpieczenia ppoż. zastosować w serwerowni? 

Oprócz gaśnic warto zastosować także inne oprzyrządowanie ppoż. w serwerowni. W celu detekcji zalążków pożaru zaleca się instalację czujników dymu. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup i montaż czujników zgodnych z europejskimi normami, w tym EN 54-5 oraz EN 54-7. Wczesną identyfikację zagrożenia pożarowego zapewniają także urządzenia ppoż. w serwerowni zwane zasysającymi systemami wczesnej detekcji dymu. Istota ich działania polega na analizie ewentualnych zagrożeń za pomocą głowicy, przez którą systemem rurek przepływa zassane powietrze. Na równi z opisanymi urządzeniami inspektorzy ochrony przeciwpożarowej rekomendują również montaż innych urządzeń ppoż. w serwerowni, w tym systemów automatycznego gaszenia, które efektywnie tłumią zarzewie pożaru, jednocześnie redukując ryzyko zniszczenia urządzeń spowodowanych przez konwencjonalne środki gaśnicze. 

Przepisy ppoż. w serwerowni – jak postępować podczas zaistnienia pożaru i jak przeprowadzić ewakuację? 

Kwestia postępowania podczas pożaru jest niezwykle ważnym aspektem ochrony ppoż. w serwerowni. Jeżeli pracownik zidentyfikuje zagrożenie tego typu, musi niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie swojego przełożonego, a także innych pracowników o konieczności ewakuacji. Niezbędne jest także powiadomienie o możliwości wystąpienia pożaru służby Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy ppoż. w serwerowni zaznaczają, że jeśli źródłem pożaru jest instalacja elektryczna lub pracujące urządzenia, to w pierwszej kolejności należy odłączyć źródło zasilania, naciskając przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Gaszenie źródła pożaru w myśl przepisów ppoż. w serwerowniach należy przeprowadzać jedynie z wykorzystaniem gaśnic dedykowanych do gaszenia pożarów instalacji elektrycznych. Ewakuację z miejsca pożaru prowadzi się drogami i wyjściami ewakuacyjnymi oznaczonymi odpowiednimi piktogramami, które prowadzą do miejsca zbiórki ewakuacji w bezpiecznej odległości od zakładu. W celu poznania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z odpowiedniemu aktami prawnymi.