Ramowe wymagania bhp dla serwerowni znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 roku. Znajdziemy tam między innymi przepisy bhp dla serwerowni odnoszące się do procesu pracy czy wymogów technicznych, jakie muszą spełniać pomieszczenia. Wymogi bhp dla serwerowni znajdziemy także w instrukcjach bhp, znajdujących się w każdym zakładzie pracy. 

Jakie parametry powinna mieć serwerownia zgodnie z przepisami bhp? 

Według przepisów bhp serwerownia podobnie jak inne pomieszczenia powinna charakteryzować się ważnymi parametrami, które zapewnią bezpieczne warunki pracy. Wymogi bhp dla serwerowni jasno określają, że podłoga pomieszczenia musi być stabilna, równa i nieśliska, by ograniczyć ryzyko potknięcia się i upadku. Serwerownie są pomieszczeniami pozbawionymi okien, dlatego należy zastosować oświetlenie sztuczne, które nie będzie powodować olśnienia czy efektów stroboskopowych. Jeśli serwerownia służy za pomieszczenie pracy czasowej lub stałej, należy pracownikom zapewnić krzesło i biurko z możliwością regulacji, by stanowiły one ergonomiczne stanowisko pracy. 

Wymogi bhp dla serwerowni pod względem warunków technicznych 

Serwerownia jest pomieszczeniem technicznym, w którym znajdują się urządzenia służące między innymi do gromadzenia i przetwarzania danych. Wymogi bhp dla serwerowni określają nie tylko zalecenia związane z pracującymi urządzeniami komputerowymi, ale także całym oprzyrządowaniem, które przyczynia się do powstania korzystnych warunków pracy urządzeń. Dlatego w serwerowniach należy zastosować podłogi niepalne o właściwościach elektrostatycznych, czujniki dymu, temperatury i wilgotności. Obowiązkowym elementem jest gaśnica umieszczana w odległości 15 m od dowolnego miejsca serwerowni, a także przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który należy wcisnąć w momencie zagrożenia. 

Już w momencie tworzenia pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię należy zaplanować kanały dla okablowania urządzeń – muszą one znajdować się w specjalnych listwach sufitowych, naściennych lub w przygotowanej do tego celu podłodze technicznej. 

Co wymogi bhp dla serwerowni mówią o postępowaniu w razie zagrożenia? 

W wymaganiach bhp dla serwerowni znajdziemy informacje, jak postępować w przypadku zagrożenia, jakim jest np. pożar. W pierwszej kolejności należy niezwłocznie poinformować przełożonego, a następnie innych pracowników o zaistnieniu zagrożenia. Należy także wcisnąć przycisk alarmowy, powiadamiając równocześnie straż pożarną. Według wymogów bhp dla serwerowni nie należy samodzielnie wyłączać urządzeń – o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach informuje się przełożonego. 

Czynności zabronione, zawarte w wymaganiach bhp dla serwerowni 

Wymogi bhp dla serwerowni dokładnie precyzują, czego nie wolno robić. W pomieszczeniach tego rodzaju nie wolno używać otwartego ognia czy innych środków mogących spowodować zapłon, tyczy się to także palenia papierosów i przechowywania materiałów łatwopalnych. Wymagania bhp dla serwerowni określają także, że w pomieszczeniu mogą przebywać jedynie osoby upoważnione, a naprawa urządzeń może być przeprowadzana jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Zabrania się także zamykania i zastawiania drzwi ewakuacyjnych, a w przypadku wystąpienia pożaru, gaszenia urządzeń wodą – do tego celu dedykowane są gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów instalacji elektrycznej. W celu poznania wszystkich wytyczanych zapraszamy do zapoznania się z szczegółami aktów prawnych, które regulują omawiane kwestie.